POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM MEDOO ORAZ APLIKACJI MEDOO

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego MEDOO oraz aplikacji MEDOO

1.2. Definicje:

1.2.1. Administrator danych osobowych – MEDOO SP. Z O. O. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000994366, NIP: 8652581406, REGON: 523245975, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł (wpłacony w całości), (dalej: „MEDOO”).;

1.2.2. Portal/Serwis – serwis internetowy MEDOO (działający pod adresem himedoo.com);

1.2.3. Aplikacja – aplikacja mobilna lub strona mobilna MEDOO, za pomocą której można korzystać z funkcjonalności serwisu oraz oferowanych przez MEDOO usług;

1.2.4. Użytkownik – osoba fizyczna/ prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z serwisu/aplikacji, będąca usługobiorcą, która przy pomocy formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie lub aplikacji utworzyła indywidualne elektroniczne konto na potrzeby korzystania z Serwisu lub aplikacji;

1.2.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

1.2.6.  Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu, w myśl art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator danych osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych– MEDOO Sp.z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.

2.2. Użytkownik może każdorazowo skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem:

2.2.1.Formularza kontaktowego udostępnionego w portalu oraz aplikacji;

2.2.2.Poczty  elektronicznej – za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: maja@medoocation.com;

2.2.3.Listownie na adres administratora danych osobowych z dopiskiem RODO – ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola.

3. Zakres przetwarzanych danych

3.1. MEDOO zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je z godnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

3.2. MEDOO nie przetwarza szczególnych kategorii danych użytkowników oraz dokłada wszelkich starań poprzez podejmowanie stosownych działań mających na celu ochronę dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich poprzez stosowanie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

3.3. MEDOO nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3.4. W ramach świadczenia usług i funkcjonowaniu serwisu/aplikacji MEDOO zbiera następujące dane użytkowników lub dane osób przez nich wskazanych, o ile ci zdecydowali się na ich podanie:

3.4.1.adres poczty elektronicznej (e-mail);

3.4.2.imię i nazwisko;

3.4.3.data urodzenia;

3.4.4.pseudonim;

3.4.5.wizerunek;

3.4.6.numer telefonu;

3.4.7.adres IP;

3.4.8.dane jednoznacznie identyfikujące urządzenie, w tym również dane dotyczące lokalizacji urządzenia;

3.4.9.inne dane niezbędne do świadczenia usług przez MEDOO, które zostaną wprowadzone

przez użytkownika dobrowolnie w związku z korzystaniem przez niego z serwisu/aplikacji;

3.4.10. pliki cookies.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane będą przetwarzane przez MEDOO w następujących celach:

4.1.1.świadczenia usług drogą elektroniczną przez MEDOO, w tym w celu logowania, prowadzenia konta użytkownika oraz przeprowadzenia uwierzytelniania dwupoziomowego;

4.1.2.marketingowych oraz informacyjnych, w tym również związanych z profilowaniem oraz przesyłaniem użytkownikom wiadomości dotyczących funkcjonowania, rozwoju i innych kwestii istotnych z punktu widzenia funkcjonowania serwisu/aplikacji (np.: mailing);

4.1.3.wykorzystania plików cookies niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania serwisu/aplikacji;

4.1.4.wykrywania nadużyć, korzystania z nieautoryzowanych narzędzi;

4.1.5.przeprowadzania pomiarów statystycznych i analitycznych mających na celu udoskonalanie działania serwisu/aplikacji;

4.1.6. obsługi zdarzeń incydentalnych, takich jak np.: udział w konkursach, na zasadach przetwarzania danych osobowych wskazanych w regulaminach tych zdarzeń.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu/aplikacji może być dokonywane przez MEDOO, w zależności od kategorii i celu przetwarzania danych osobowych, m.in. na podstawie:

4.2.1.zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez użytkownika – np. w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz informacyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);

4.2.2.przekazania przez użytkownika danych niezbędnych dla celu wykonania umowy – np. w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez MEDOO, w tym w celu logowania, prowadzenia konta użytkownika oraz przeprowadzenia uwierzytelniania dwupoziomowego (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b) RODO);

4.2.3.obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym w szczególności obowiązków dla celów podatkowych i rachunkowych (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c) RODO);

4.2.4.uzasadnionego interesu administratora – np. w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu wykrywania nadużyć, korzystania z nieautoryzowanych narzędzi, przeprowadzania pomiarów statystycznych i analitycznych mających na celu udoskonalanie działania serwisu/aplikacji (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. f) RODO).

5. Czas przetwarzania danych osobowych

5.1. MEDOO przetwarza dane osobowe do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj. w przypadku:

5.1.1.udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań podjętych przez użytkownika ograniczających udzieloną zgodę;

5.1.2.niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczenia z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu. Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia;

5.1.3.gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu;

5.1.4.realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze np. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

6. Uprawnienia przysługujące użytkownikowi

6.1. Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa:

6.1.1.prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

6.1.2.prawo do usunięcia danych użytkownika (“prawo do bycia zapomnianym”);

6.1.3.prawo do sprostowania danych użytkownika;

6.1.4.prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6.1.5.prawo sprzeciwu – wobec przetwarzania, wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora’

6.1.6.prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. Celem realizacji uprawnień oraz uzyskania wszelkich niezbędnych danych użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych w sposób wskazany w ust. 2.2. powyżej.

7. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

7.1. W ramach funkcjonowania serwisu/aplikacji MEDOO może udostępniać dane użytkowników zaufanym partnerom – w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz MEDOO usługi niezbędne do funkcjonowania serwisu/aplikacji. Powyższe odnosi się w szczególności do podmiotów współpracujących z MEDOO w zakresie: administracyjnym, księgowym, technologicznym (np. Facebook, Google, Twitter – m.in. w celu umożliwienia użytkownikowi logowania za pośrednictwem kont założonych w ww. portalach), usługowym czy reklamowym.

7.2. Dane przekazywane zaufanym partnerom są im przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danej usługi.

7.3. Podmioty, którym udostępniane są dane użytkowników – zaufani partnerzy – stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniających kryterium zaufanych partnerów.

7.4. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych podmiotów, jednakże zawsze zgodnie z unijnymi zasadami przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. Standard Privacy Shield.

8. Pliki cookies

8.1. MEDOO wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800).

8.2. Przetwarzanie plików cookies ma miejsce przez okres zdefiniowany przez użytkownika (zgodnie z ustawieniami/preferencjami przeglądarki lub urządzenia).

8.3. MEDOO przetwarza pliki cookies:

8.3.1.funkcjonalne – niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu/aplikacji, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

8.3.2.analityczne/wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu/aplikacji, w celu analizy sposobu wykorzystywania seriwsu/aplikacji, monitoringu ruchu w serwisie/aplikacji – wykorzystywane w szczególności w celu udoskonalanie działania serwisu/aplikacji.

8.4. Ponadto w związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu/aplikacji użytkownik może otrzymywać pliki cookies pochodzące od zaufanych partnerów MEDOO – reklamodawcy, podmioty badawcze, świadczące usługi analityczne, podmioty dostarczające rozwiązania wdrożone w serwisie/aplikacji itp.

8.5. Akceptacja polityki cookies jest ze względów technicznych warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ramach ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej. Korzystanie z serwisu/aplikacji bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.