REGULAMIN SERWISU I APLIKACJI MEDOO

1. DEFINICJE

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu i aplikacji MEDOO.

1.2. Operator MEDOO SP. Z O. O. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000994366, NIP: 8652581406, REGON: 523245975, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł (wpłacony w całości), (dalej: „MEDOO”).

1.3. Serwis MEDOO lub Serwis – serwis internetowy Medoo (działający pod adresem himedoo.com).

1.4. Aplikacja – aplikacja mobilna lub strona mobilna Medoo, za pomocą której można korzystać z funkcjonalności serwisu oraz oferowanych przez MEDOO usług.

1.5. Użytkownik – osoba fizyczna/ prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z serwisu/aplikacji, będąca usługobiorcą, która przy pomocy formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie lub aplikacji utworzyła indywidualne elektroniczne konto na potrzeby korzystania z Serwisu lub aplikacji.

1.6. Strony – operator i użytkownik.

1.7. Cennik – dokument udostępniony w serwisie określający wysokość aktualnych opłat za korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

1.8. Profil klienta – utworzony przez użytkownika indywidualny profil klienta, z którym powiązane są m.in. przekazane użytkownikowi dane na temat możliwej ekspansji zagranicznej.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez operatora na rzecz użytkowników usług w zakresie udostępniania w formie elektronicznej materiałów dydaktycznych i naukowych z zakresu nauk medycznych, tj. w szczególności usług polegających w szczególności na:

2.1.1. udostępniania dydaktycznych i naukowych materiałów, opracowań, publikacji itp. z zakresu anatomii wraz z materiałami graficznymi oraz dokumentacją graficzną i fotograficzną oraz materiałami wideo;

2.1.2. udostępnianiu bazy pytań powtórzeniowych, wraz z poprawnymi odpowiedziami.

2.2. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji/serwisu na zasadach określanych w osobnych dokumentach. W sprawach nieuregulowanych odrębnymi dokumentami/umowami zastosowanie mają postanowienia regulaminu.

2.3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje ją i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia korzystanie przez użytkownika z aplikacji/serwisu.

2.4. Operator udostępni w Serwisie aktualną treść regulaminu.

2.5. W ramach usługi operator zobowiązuje się do zapewnienia użytkownikowi dostępu do aplikacji/serwisu na zasadach i w zakresie zgodnym z regulaminem oraz do przechowywania, powielania, archiwizowania oraz przetwarzania na platformie danych użytkownika wprowadzonych przez niego do aplikacji/serwisu.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. W celu korzystania przez użytkownika z aplikacji/serwisu użytkownik winien dysponować:

3.1.1. urządzeniem elektronicznym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, macOS, Linux, Android (w wersji minimum 7.0), iOS (w wersji minimum 12.0) lub równoważnym;

3.1.2. dostępem do Internetu gwarantującym nieprzerwany dostęp do Serwisu podczas korzystania z niego;

3.2. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w aplikację/serwis, co w szczególności odnosi się do dokonywania zmian, poprawek, korekt kodu źródłowego aplikacji/serwisu, instalowania dodatkowego oprogramowania, modułów itp.

3.3. Wszelkie dane wprowadzone do aplikacji/serwisu przez użytkownika stanowią własność użytkownika.

3.4. Użytkownik zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania aplikacji/serwisu.

3.5. Operator dołoży wszelkich starań by usługa była świadczona w sposób ciągły i niezakłócony. Jednakże operator jest uprawniony do dokonywania czasowych przerw w działaniu aplikacji/serwisu w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy aplikacji/serwisu MEDOO.

3.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności w razie zaistnienia zakłóceń w działaniu aplikacji/serwisu wywołanych siłą wyższą, awariami sprzętu, przerwami w dostawie prądu lub innych mediów, przerwami w łączności z siecią Internet, nieuprawnioną ingerencją użytkowników lub osób trzecich, błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych, oprogramowaniem zainstalowanym na sprzęcie komputerowym użytkownika.

3.7. Odpowiedzialność odszkodowawcza operatora związana z nienależytym wykonywaniem usługi może dotyczyć jedynie szkody rzeczywistej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę danych lub szkody pośrednie użytkownika. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza operatora powstała w związku ze świadczeniem usługi ogranicza się do kwoty zapłaconej przez użytkownika opłaty zgodnej z cennikiem. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności znajduje zastosowanie niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w której odpowiedzialność w pełnej wysokości jest określona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.8. Operator nie gwarantuje, że aplikacja/serwis będzie spełniał wszystkie oczekiwania użytkownika, który oświadcza, że zapoznał się z funkcjonalnością aplikacji/serwisu MEDOO przed utworzeniem i aktywowaniem indywidualnego elektronicznego konta.

3.9. Operator nie jest i nie będzie w żadnym przypadku zobowiązany do dostosowywania, modyfikowania bądź usprawniania działania aplikacji/serwisu w celu spełnienia oczekiwań użytkownika. Użytkownik nie może w sposób pośredni lub bezpośredni wpływać na działanie, funkcjonalność ani inne aspekty aplikacji/serwisu MEDOO.

3.10.Operator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1. W ramach funkcjonalności aplikacji/serwisu użytkownik jest uprawniony do korzystania z następujących funkcjonalności aplikacji/serwisu:

4.1.1. dokonywania zakupu platformy bądź innych produktów zawartych w serwisie

4.1.2. weryfikacji wiedzy poprzez zakupienie dostępu do bazy pytań jednorazowego wyboru;

4.2. Użytkownik jest uprawniony do tworzenia w ramach swojego konta profilu klienta pozwalającego na korzystanie z funkcjonalności aplikacji/serwisu. Użytkownik nie jest uprawniony do tworzenia profilu klienta osób trzecich. Pełną odpowiedzialność za utworzenie profilu klienta bez zgody osoby trzeciej, dla której ma on zostać utworzony ponosi wyłącznie użytkownik.

4.3. Użytkownikiem może być:

4.3.1. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

4.3.2. osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – na podstawie wyrażonej przez nią zgody;

4.4. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia opłat przewidzianych w aktualnym cenniku. Zmiana cennika jest skuteczna od dnia jej ogłoszenia w aplikacji lub serwisie.

4.5. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym: materiały, publikacje, opracowania, dokumentacja graficzna i fotograficzna oraz materiały wideo, jak również wszelkie inne materiały udostępnione w serwisie będą wykorzystywane przez niego wyłącznie w celach dydaktycznych i naukowych.

4.6. Użytkownik nie jest uprawniony do wykonywania kopii, utrwalania i powielania wszelkich treści i materiałów udostępnionych w Serwisie oraz do udzielania dostępu do Serwisu jakimkolwiek osobom trzecim, w szczególności ze względu na charakter materiałów dostarczanych w ramach funkcjonowania Serwisu, w tym m.in. ze względu na udostępnienie w Serwisie materiałów fotograficznych preparatów pozyskanych z ludzkich zwłok.

5. ZAŁOŻENIE KONTA

5.1. Założenie konta przez użytkownika może nastąpić poprzez:

5.1.1. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w aplikacji/serwisie lub poprzez wykorzystanie usług potwierdzających tożsamość firm trzecich (social login – za pośrednictwem portali firm trzecich, np. Facebook, Google, Twitter) oraz potwierdzenie przez użytkownika zapoznania się z regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym) przy jednoczesnym określeniu wszelkich warunków niezbędnych do korzystania przez użytkownika z aplikacji/serwisu;

5.1.2. zawarcie odrębnego porozumienia bądź umowy określającej wszelkie warunki niezbędne do korzystania przez użytkownika z aplikacji/serwisu.

5.2. Utworzenie i aktywowanie konta przez użytkownika jest równoznaczne z:

5.2.1. zawarciem umowy pomiędzy stronami w przedmiocie świadczenia usług na warunkach określonych w regulaminie;

5.2.2. wyrażeniem przez użytkownika zgody na otrzymywanie na wskazany przez użytkownika adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o działaniu, funkcjonalności i usługach aplikacji/serwisu, w tym m.in. pozwalających na zresetowanie hasła dostępu do konta użytkownika oraz wiadomości marketingowych i promocyjnych;

5.2.3. wyrażeniem przez użytkownika zgody na wykorzystywanie zanonimizowanych danych użytkownika do celów naukowych, badawczych lub naukowo-badawczych.

5.3. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie wypełniania formularza i przebiegu procesu rejestracji prawdziwych i aktualnych danych pozwalających na jego skuteczną identyfikację.

5.4. Potwierdzenie rejestracji przez operatora następuje poprzez potwierdzenie założenia konta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie rejestracji przez operatora może zostać opóźnione w przypadku powzięcia przez niego wątpliwości odnoszących się do prawdziwości lub prawidłowości podanych przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych.

5.5. Próby rejestracji, co do których operator poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, będą przez niego weryfikowane i mogą wedle jego uznania zostać anulowane bądź zrealizowane po uzyskaniu odpowiednich informacji wyjaśniających.

5.6. Czas potwierdzenia rejestracji użytkownika jest możliwie jak najkrótszy.

5.7. Użytkownik jest uprawniony do złożenia dyspozycji usunięcia konta, za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail operatora lub pisemnie na adres siedziby operatora.

5.8. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt 5.2.1. odstąpić od niej bez podania przyczyny. Powyższe nie jest możliwe w przypadku korzystania przez użytkownika z funkcjonalności aplikacji/serwisu, o których mowa w ust. 4.1. przed upływem ww. terminu, tj. w przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi przez operatora. Stosowny wzór oświadczenia jest umieszczony przez operatora w serwisie.

5.9. Dostęp do konta użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła lub logowaniu przy wykorzystaniu social login).

5.10.Operator jest uprawniony do ograniczenia/pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z aplikacji/serwisu poprzez zastosowanie blokady lub usunięcie konta, w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku zastosowania przez operatora powyższych środków opłaty uiszczone przez użytkownika nie podlegają zwrotowi w całości ani w części.

6. PŁATNOŚCI

6.1. Za świadczenie usługi na rzecz użytkownika operatorowi przysługują opłaty zgodne z cennikiem.

6.2. Opłaty dokonywane są przez użytkownika z dołu. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego operatora.

6.3. Stawki opłat podane w cenniku znajdującym w aplikacji/serwisie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6.4. Zmiany cennika są ogłaszane w aplikacji/serwisie. Zmiana cennika nie wpływa na zmianę wysokości opłat uiszczonych przez użytkownika przed opublikowaniem zmienionego cennika.

6.5. Do każdego osobnego zamówienia użytkownika generowany jest dowód zakupu (faktura). W przypadku, gdy użytkownik jest płatnikiem podatku VAT, w zamówieniu powinien podać swój numer NIP przed wystawieniem faktury. Faktura dostarczana jest w formie elektronicznej na adres e-mail użytkownika podany w trakcie rejestracji konta.

7. REKLAMACJE

7.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: maja@medoocation.com.

7.2. Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania usługi powinna zawierać co najmniej:

7.2.1. dane kontaktowe użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej; 7.2.2. precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu usługi;

7.2.3. termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.

7.3. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym odnoszące się do wysokości kwot z tytułu opłat powinny zawierać:

7.3.1. dane kontaktowe użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej;

7.3.2. numer faktury, datę jej wystawienia; 7.3.3. stwierdzoną w fakturze nieprawidłowość.

7.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez operatora niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności diagnostycznych, operator zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego okresu czasu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie przedmiotowych czynności diagnostycznych.

7.5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji operator poinformuje użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez użytkownika.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest operator.

8.2. Dane osobowe są przetwarzane przez operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

8.3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez operatora są wskazane w Polityce prywatności oraz wykorzystywania plików cookies w serwisie oraz aplikacji.

8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Operator uprawniony jest do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez publikację zmienionego regulaminu w aplikacji/serwisie.

9.2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.

9.3. Oświadczenia woli złożone przez strony w formie elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) będą równoważne oświadczeniom złożonym w formie pisemnej.

9.4. Wszelkie ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni od rozpoczęcia rokowań, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby operatora. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z usług przysługuje użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

9.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1.11.2022r.